Pintail (wild), Slimbridge WWT

Pintail (wild), Slimbridge WWT

Pintail (wild), Slimbridge WWT

Pintail (wild), Slimbridge WWT